Języki obce oraz Językowe Grupy Certyfikatowe w Unii

W roku szkolnym 2023/24 oferujemy uczniom naukę czterech języków obcych nowożytnych. We wszystkich klasach nauczany jest język angielski oraz jako drugi język w zależności od oddziału: francuski, hiszpański lub niemiecki.

Dodatkowo bez względu na oddział, do którego uczęszczają uczniowie, istnieje możliwość kontynuacji nauki języka w grupach międzyoddziałowych DSD, DELF, DELE w wymiarze 5 godzin tygodniowo. Zajęcia te odbywają się w grupie międzyoddziałowej, a plan jest tak ułożony, by wszyscy zainteresowani uczniowie mieli możliwość uczęszczania.

Zajęcia w grupach międzyoddziałowych:
•    DSD II- język niemiecki
•    DELE- język hiszpański
•    DELF- język francuski

Co to jest DSD II, DELE, DELF?
DSD - Deutsches Sprachdiplom II
DELE - Diploma de Español como Lengua Extranjera
DELF - Diplôme d’études en langue française
Dyplomy  potwierdzają  znajomość języka  niemieckiego, hiszpańskiego i francuskiego na poziomach od A1 do C2. Uzyskują je osoby, które zdały egzamin na jednym ze wspomnianych poziomów. Są to jedyne, oficjalne egzaminy o charakterze międzynarodowym  sygnowane  przez Niemcy, Hiszpanię i Francję. W Polsce ich organizatorem jest ZfA - Centrala Szkolnictwa Zagranicznego Republiki Federalnej Niemiec, Instytut Cervantesa, Instytut Francuski w Warszawie. Należy podkreślić, iż  ważność dyplomu  jest bezterminowa i nie upływa z czasem. Unia jest szkołą partnerską Republiki Federalnej Niemiec oraz Francji i z tej racji posiada status Centrum Egzaminacyjnego DSD II i DELF. Zajęcia w Unii przygotowują do certyfikatów na poziomach: B1, B2 lub C1.

Oferta w ramach zajęć
Zajęcia odbywają się w grupie międzyoddziałowej w wymiarze 5 godzin tygodniowo przez 3 lata - dwa razy w tygodniu (2 godz. + 3 godz.). Realizowane są w ramach bezpłatnych zajęć dodatkowych, niezależnie od wybranego profilu klasy i drugiego języka. Zajęcia prowadzone są przez dwóch doświadczonych nauczycieli, certyfikowanych egzaminatorów z danego języka, co stanowi gwarancję jakości nauczania. Dodatkowo uczniowie mają możliwość uczestnictwa w zajęciach z native speakerami.
Zajęcia certyfikatowe to unikalna okazja do nauki języków, ale również możliwość poznania kultury i zwyczajów danego kraju,  wykorzystania innowacyjnych metod nauczania, pracy z filmami w oryginale, czytanie lektur, projekty o zasięgu międzynarodowym, praca na platformach e-learningowych, uczestnictwo w międzynarodowych konkursach językowych czy pierwszeństwo w rekrutacji uczestników wymiany młodzieży z partnerską organizacją zagraniczną.

Dodatkowe aktywności
Osoby uczęszczające na zajęcia DSD II mają możliwość:
 • sprawdzenia swoich umiejętności językowych i wiedzy poprzez udział w konkursach i projektach niemieckojęzycznych, takich jak:
- Młodzież debatuje Jugend debattiert international;
- Spotkania z Europą Wschodnią Begegnungen mit Osteuropa;
• spotkań i wykładów rozwijających kompetencje komunikacyjne w ramach oferty (stacjonarnej i online) uniwersytetów oraz szkół wyższych w Niemczech (Schnupperwoche);
• zajęć z wolontariuszami/asystentami językowymi Kulturweit pozwalających na sprawdzenie w praktyce swoich umiejętności oraz naukę autentycznego języka z pomocą obcokrajowca;
• międzynarodowej wymiany młodzieży z Gimnazjum im. Konrada Heresebacha w Mettmann, która cieszy się już ponad trzydziestoletnią tradycją;
• wyjazdów wakacyjnych w ramach opieki Zentralstelle für das Auslandschulwesen (ZfA);
• przynależności do grona Pasch-Schulen, dzięki któremu młodzież bierze udział w projektach  oraz korzysta z materiałów online.
Osoby uczęszczające na zajęcia DELE mają możliwość:
•    sprawdzenia swoich umiejętności językowych poprzez udział w konkursach organizowanych przez Ambasadę Hiszpanii, takich jak:
- Konkurs na wypracowanie po hiszpańsku ,,Giner de Los Ríos”,
- Konkurs na film krótkometrażowy w języku hiszpańskim ,,No te cortes”,
- Konkurs na podcast w języku hiszpańskim;
•    spotkań rozwijających kompetencje mówienia z nauczycielami natywnymi z Hiszpanii oraz krajów hiszpańskojęzycznych, w ramach współpracy ze szkołami  Campus ELE oraz Szkołą Języka Hiszpańskiego Diálogo;
•    wyjazdu do Hiszpanii na tygodniowy kurs językowy do akademii specjalizujących się również w przygotowaniu do certyfikatów DELE oraz oferujących poznanie kultury regionu i życia hiszpańskiej rodziny;
Osoby uczęszczające na zajęcia DELF mają możliwość:
• sprawdzenia swoich umiejętności językowych, wiedzy o krajach francuskojęzycznych oraz rozwijania swoich pasji poprzez udział w konkursach organizowanych przez Instytut Francuski w Warszawie, Stowarzyszenie PROF-EUROPE oraz nasze liceum, takich jak:
- Międzynarodowy Festiwal Krótkometrażowych Filmów Francuskojęzycznych,
- Ogólnopolski konkurs na projekt koszulki La France sur mon T-shirt,
- Ogólnopolski konkurs fotograficzny Bleu blanc rouge,
- Wojewódzki Festiwal Piosenki Francuskiej,
- Wojewódzki Konkurs Wiedzy o Francji,
- Wojewódzki Konkurs "Kraje francuskojęzyczne w Europie",
• spotkań i wykładów rozwijających kompetencje językowe i kulturowe w ramach oferty stacjonarnej i online uniwersytetów KUL i UMCS.
• zajęć z asystentami językowymi umożliwiających sprawdzenie w praktyce swoich umiejętności oraz naukę autentycznego języka z pomocą obcokrajowca w ramach współpracy z Uniwersytetem Paula Valéry’ego w Montpellier.
• spotkań i warsztatów kulturowych rozwijających kompetencje językowe i kulturowe organizowanych przez Stowarzyszenie Nauczycieli Języka Francuskiego w Polsce PROF-EUROPE.

O egzaminie
Zajęcia DSD II w Unii przygotowują do certyfikatów na poziomach: B2 lub C1 w zależności od ilości zdobytych punktów.   
Egzamin DSD 2 składa się z dwóch części:
    • Część pisemna – czytanie ze rozumieniem, rozumienie ze słuchu i wypowiedź pisemna (egzamin odbywa się w naszej szkole, trwa 260 minut, arkusze egzaminacyjne z całego świata sprawdzane są w Niemczech),
    • Część ustna - wypowiedź na wylosowany temat, prezentacja własnego tematu (egzamin odbywa się w naszej szkole, przed komisją pod przewodnictwem niemieckiego koordynatora, trwa 20 minut plus 20 minut na przygotowanie się do odpowiedzi do części pierwszej).
Zajęcia DELE w Unii przygotowują do certyfikatów na poziomach: B1 lub B2.
Egzamin DELE B1/B2 składa się z 2 części:
• Część pisemna - czytanie ze zrozumieniem oraz wypowiedź pisemna (egzamin odbywa się w Szkole Języka Hiszpańskiego Diálogo w Lublinie, trwa 130 minut - B1, 150 minut - B2, arkusze egzaminacyjne z całego świata sprawdzane są w Hiszpanii w Salamance),
• Część pisemna i ustna: rozumienie ze słuchu oraz egzamin ustny (egzamin odbywa się w Szkole Języka Hiszpańskiego Diálogo w Lublinie przed komisją złożoną z dwóch egzaminatorów certyfikatowych, na poziomie B1 część ze słuchu trwa 40 minut i część ustna 30 minut, w tym 15 minut przygotowanie + 15 minut egzamin; na poziomie B2 część ze słuchu trwa 40 minut, a część ustna 30 minut, w tym 20 minut przygotowanie + 20 minut egzamin; arkusze egzaminacyjne z całego świata sprawdzane są w Hiszpanii w Salamance).
Aby otrzymać dyplom, należy uzyskać co najmniej 60 punktów ze 100 możliwych, pod warunkiem jednak uzyskania co najmniej 30 punktów na 50 możliwych z każdej części.
Zajęcia DELF w Unii przygotowują do certyfikatów na poziomach: B1 lub B2.
Egzamin DELF B1/B2 składa się z 2 części:
• Część pisemna – rozumienie ze słuchu, czytanie ze zrozumieniem i wypowiedź pisemna (egzamin odbywa się w naszej szkole, trwa 115 min na poziomie B1, 150 minut na poziomie B2; arkusze egzaminacyjne sprawdzane są w Polsce i weryfikowane we Francji w Międzynarodowym Centrum Studiów Pedagogicznych - CIEP),
• Część ustna: na poziomie B1 rozmowa prowadzona przez egzaminatora, dialog na wylosowany temat oraz wypowiedź argumentacyjna na wylosowany temat ; na poziomie B2 wyrażenie opinii na temat poruszony w tekście (egzamin odbywa się w naszej szkole przed komisją złożoną z 2 egzaminatorów certyfikatowych; na poziomie B1 trwa 15 minut + 10 minut na przygotowanie się do odpowiedzi do części trzeciej; na poziomie B2 trwa 20 minut + 30 minut na przygotowanie).
Aby otrzymać dyplom, należy uzyskać co najmniej 50 punktów ze 100 możliwych, pod warunkiem jednak uzyskania co najmniej 5 punktów na 25 możliwych z każdej części.

Dlaczego warto uczęszczać na zajęcia językowe?
Dyplomy DSD II, DELE i DELF potwierdzają znajomość języka niemieckiego, hiszpańskiego czy francuskiego jako języka obcego na określonych poziomach. Uznawane są w skali międzynarodowej przez firmy prywatne, izby handlowe oraz systemy kształcenia, publiczne i prywatne. To dokumenty potwierdzające znajomość języka w celach zawodowych bądź naukowych. Posiadanie w/w dyplomów  umożliwia zapisanie się na uczelnie wyższe oraz umożliwia zwolnienie obywateli krajów UE z konieczności weryfikacji poziomu znajomości języka w konkursach na stanowiska pracy w administracji publicznej. Ważność dyplomów DSD II, DELE I DELF jest bezterminowa i nie ma potrzeby ponownego zdawania egzaminu lub odnawiania ich ważności. Należy podkreślić, że dobra znajomość drugiego języka obcego wyróżnia na rynku pracy, otwiera drzwi do nowych możliwości zawodowych. Ukazuje potencjalnego pracownika jako osobę pracowitą i nie bojącą się nowych wyzwań. Ułatwia również podróżowanie po całym świecie.