Języki obce w "Unii"

Język angielski nauczany jest we wszystkich oddziałach w wymiarze co najmniej 3 godzin tygodniowo. Tradycyjnie na początku pierwszego roku nauki przeprowadzany jest tzw. Placement Test, pozwalający ustalić podział klas ze względu na zaawansowanie językowe. Zazwyczaj w pierwszych klasach wprowadzany jest podręcznik na poziomie Intermediate lub Upper-intermediate. Bardzo popularnym narzędziem pracy anglistów stała się tablica interaktywna, co znacznie uatrakcyjnia zajęcia językowe. Najzdolniejsi uczniowie mają możliwość rozwoju na zajęciach kółka języka angielskiego. Możliwe jest także przyznanie wybitnie uzdolnionym uczniom indywidualnego programu nauki.

W szkole odbywają się liczne imprezy i konkursy związane z językiem angielskim. Kilkuletnią tradycję mają konkursy Masters dla uczniów klas pierwszych, okolicznościowy konkurs - zabawa z okazji Hallowe’en ‘Master of Pumpkins’, konkurs piosenki anglojęzycznej. Od kilku lat do tej oferty dołączył konkurs dla uczniów klas drugich: ‘Masters Reloaded’.

Nasi uczniowie biorą również udział i odnoszą sukcesy w licznych konkurach zewnętrznych; t.j. Olimpiada Języka Angielskiego, Dyktando Integracyjne z języka angielskiego organizowane przez KUL, Przegląd Inscenizacji Fragmentów Dzieł Szekspira w języku angielskim, Fox, Test Oxford Plus, Wojewódzki Festiwal Piosenki Anglojęzycznej i Konkurs Tłumaczenia Poezji Obcojęzycznej w Chełmie oraz inne.

Szkoła współpracuje z British Council oraz Instytutem Anglistyki UMCS, dzięki czemu młodzież ma możliwość uczestnictwa w wykładach i imprezach poświęconym zagadnieniom z zakresu kultury krajów anglojęzycznych.

W naszej szkole, poza językiem angielskim można uczyć się innych języków nowożytnych: francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, i rosyjskiego. W większości klas język nowożytny nauczany jest od podstaw, istnieje jednak możliwość kontynuacji nauki języka w grupach międzyoddziałowych w sytuacji, gdy dany język nie jest nauczany w wybranej przez ucznia klasie. Szkoła umożliwia uczestnictwo w zajęciach kółek językowych oraz proponuje formy indywidualnej pracy z uczniami szczególnie uzdolnionymi.

Ponadto dla uczniów znających język niemiecki, którzy zdadzą test 'na wejście' powstanie grupa przygotowująca do egzaminu na DSD II (Deutsches Sprachdiplom II).

Także dla uczniów znających język francuski, powstanie międzyoddziałowa grupa mająca na celu kontynuację nauki tego języka i przygotowanie do egzaminu DELF (Diplôme d'études en langue française).

Ponadto Unia jest szkołą partnerską Republiki Federalnej Niemiec oraz Francji i z tej racji posiada status Centrum Egzaminacyjnego DSD II i DELF dla naszych uczniów.

Nauka języków obcych odbywa się również poprzez uczestnictwo w wymianach młodzieży z zaprzyjaźnionymi szkołami w Niemczech, na Litiwe czy Holandii. Nauczyciele języków obcych przygotowują młodzież do udziału w olimpiadach językowych, konkursach recytatorskich, plastycznych, znajomości języka i realiów krajów, w których dany język jest używany.

W klasach d, f i h uczymy również języka łacińskiego (jako trzeciego języka obcego). Nauka tego języka trwa 2 lata a zakres materiału jest ukierunkowany na terminologię medyczną (w klasach biol-chem) lub prawniczą (w klasie społ-praw).

Uczniowie III LO mają także możliwość doskonalenia swoich umiejętności językowych w kontaktach z gośćmi z zagranicy: wizyty młodzieży z Izraela, spotkania z przedstawicielami AISEC oraz American Corner. Szkoła bierze również udział w projekcie ‘ERASMUS+ Młodzież’ są to coroczne spotkania młodzieży z 5 krajów europejskich (Polska, Walia, Hiszpania, Finlandia i Niemcy), które obejmują warsztaty filmowe, muzyczne, plastyczne i dziennikarskie w języku angielskim, a także zajęcia i zabawy integracyjne. Najbliższe takie spotkanie odbędzie się w czerwcu w San Sebastian (Hiszpania).

Uczniowie uczestniczą w projekcie międzynarodowym 'Panpal', w ramach którego mogą korespondować z rówieśnikami z innych krajów.